Молодь Рiвненщини
  Головна     Новини     Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     Пошта

<<<

Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Рівненської обласної державної адміністрації


м.Рівне майдан Просвіти,1 69-52-85; 22-01-07.
Пресслужба облспортуправління, тел. 695-395.
Начальник управління Гірак Анатолій Митрофанович

Типове положення про управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

1. Управління з питань фізичної культури і спорту Рівненської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації та підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Держкомспорту.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації на території Рівненської області державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

здійснення разом з відповідними структурними підрозділами районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів державних та реґіональних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту;

2) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрацій, органами місцевого самоврядування за участю об'єднань громадян проекти програм з питань фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

3) забезпечує:

формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, передбачених календарними планами, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

4) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в області;

5) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в області;

6) розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, та в установленому порядку вносить їх на розгляд облдержадміністрації та Держкомспорту;

7) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

8) сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху в області;

9) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

10) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

11) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів і обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення;

12) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

13) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;

14) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

реєструє спортивні рекорди та досягнення області, подає в установленому порядку Держкомспорту документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;

16) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

17) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

18) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

19) комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

20) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;

21) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

22) організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

23) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і спорту;

24) здійснює в установленому порядку фінансування закладів, підприємств, установ та організацій з питань фізичної культури і спорту, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

25) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрацій, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

26) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи і спорту серед інвалідів, подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

27) сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань фізичної культури і спорту;

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;

29) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Держкомспортом.

Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з Держкомспортом.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

затверджує структуру управління, положення про структурні підрозділи управління та функціональні обов'язки працівників управління;

виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, створюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступника, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, відділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, представники фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту в управлінні можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після їх експертизи, що проводиться головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державного казначейства України в області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

<<<
   Головна     Новини    Оголошення     Навчання     Робота     Дозвілля     Спорт     Бібліотека     Книга відгуків     Пошта